Nová vláda vyřeší všechny problémy lidstva – Zjevení 11:15!!! 
Jak verš o Boží revoluci zní v různých překladech Bible:

Ekumenický překlad (schválen Českou biskupskou konferencí 28.5.1993):

„Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“
Verš 18 jako bonus:
„Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili (ničili) zemi.“

Slovo na cestu (z roku 1999):

„Bůh a jeho Vyvolený – Kristus – se ujímá vlády nad celým světem a bude vládnout na věky!“
Verš 18 jako bonus:
„Národy se rozběsnily a doba uzrála pro tvůj hněv. Nyní nastává soud nad mrtvými: tvoji služebníci, proroci a všichni, kdo tě ctili, velcí i malí, budou odměněni a ti, kdo hubili zemi, zahubeni.“

Bible Kralická (z roku 1613):

„Učiněnať jsou království všeho světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.“
Verš 18 jako bonus:
„I rozhněvali se národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni byli, a aby dána byla odplata služebníkům tvým prorokům, i jiným svatým i všechněm, jenž se bojí jména tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli ti, kteříž nakažují zemi.“

(zpět na teo)